ទំនាក់ទំនង

បែបបទក្នុងការទាក់ទង

ទាក់ទង់មកយើងដោយសេរីសម្រាប់ការផ្តល់មតិ ជំនួយការ ឬចង់ដឹងតម្លៃដោយផ្ទាល់

ឯកសារភ្ជាប់

ទីតាំង


Catalytic Buyer Cambodia Co.,Ltd.

#62, ផ្លូវ136, ភូមិព្រៃល្ង សង្កាត់ចោមចៅ ខ័ណ្ឌពោធិសែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
P.O.Box 2326
Phnom Penh

អីុម៉ែល [email protected]
ទូរស័ព្ទ +855 11 594 972