តើការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងគឺជាអ្វី?

១) ផ្តល់ជូនអ្នកនូវគុណភាពសេវាកម្មគំរូ។

២) ធានាការលក់រហ័សងាយស្រួលតាមតម្លៃសមរម្យ។

៣) ធានានូវការលក់ស្របច្បាប់និងការតាមដានបរិស្ថាន។

 

 

      ហត្ថលេខា។