តើខ្ញុំអាចបង្កើតគណនីដោយរបៀបណា?

 

 

ចុចលើ“ បង្កើតគណនី” នៅផ្នែកខាងឆ្វេងខាងលើនៃគេហទំព័ររបស់យើង។ បំពេញទំរង់បែបបទទាំងអស់ដែលមានលំអិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីជួយយើងក្នុងការផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលសមស្របបំផុតជាលក្ខណៈបុគ្គលឬជាក្រុមហ៊ុន។ ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការធ្វើឱ្យមានសុពលភាពអ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីមែលដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបង្កើតគណនី។ នៅពេលដែលអ្នកចុចលើតំណភ្ជាប់នៅក្នុងអ៊ីម៉ែលនោះអ្នកនឹងអាចពិគ្រោះជាមួយកាតាឡុករបស់យើងហើយអាចចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងបាន។