តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបោះបង់ការជាវរបស់អ្នក?

ការជាវរបស់អ្នកអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលទៅកាន់មគ្គុទេសក៍កំណត់តម្លៃកាតាលីករ។

ការជាវបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិលុះត្រាតែអ្នកបោះបង់វា។

ស្វែងយល់អំពីប្រភេទនៃការជាវ។

 

ប្រសិនបើអ្នកចង់បោះបង់ការជាវសូមចូលទៅកាន់គណនីរបស់អ្នក។

 

 

បន្ទាប់មកអ្នកនឹងស្ថិតនៅក្នុងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
ចុចលើ "បោះបង់ការជាវ".

 

 

ចុចលើ "CONFIRM".

 

 


Once you have clicked "CONFIRM" you will receive the confirmation for the ending date of your subscription.

 *If you cancel, you can keep using the subscription until the next billing date.