តើឧបករណ៍បំលែងកាតាលីករស្ថិតនៅកន្លែងណា?

ឧបករណ៍បំលែងកាតាលីករគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធផ្សងនៃឡានរបស់អ្នក។ វាមានទីតាំងស្ថិតនៅពីក្រោមឡានរបស់អ្នកដែលជាធម្មតាស្ថិតនៅផ្នែកខាងស្តាំនៃរាងនោះរូបរាងទាំងមូលជាក់លាក់របស់វានឹងផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកក្នុងការកំណត់ទីតាំង។

 

 

ម៉ាហ្វៀល។