វិធីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានលំអិតវិក្កយបត្ររបស់អ្នក

ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានកាតរបស់អ្នកឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានលម្អិតអំពីវិក្កយបត្ររបស់អ្នកសូមចូលទៅកាន់ "គណនីរបស់ខ្ញុំ។ "

 

 

បំពេញព័ត៌មានលម្អិតកាតថ្មីរបស់អ្នកនៅក្នុង "លេខកាត" ហើយចុចលើ "ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានបញ្ជាក់វិក្កយបត្រ"