តម្លៃលោហៈធាតុ

  • PT $ 856
  • PD $ 1.553
  • RH $ 3.300
រូបិយប័ណ្ណ: 1 USD
ដើម្បីមើលតម្លៃទិញចូលរបស់យើងសូម ចុះឈ្មោះគណនី.
00
អ្នកមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទេ
Send us a picture
041381210AC
អ្នកមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទេ
Send us a picture
04311210AC
អ្នកមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទេ
Send us a picture
Not in the list? Send us a picture!
1 Finger Lo Grade
អ្នកមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទេ
1 Finger Lo Grade
1570A883
អ្នកមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទេ
Send us a picture
1570B033
អ្នកមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទេ
1570B033
1A
អ្នកមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទេ
1A
1CT
អ្នកមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទេ
1CT
1D, Filling 75%
អ្នកមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទេ
1D, Filling 75%
1D, Full Filling
អ្នកមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទេ
1D, Full Filling
We also buy 02 sensors
1M
អ្នកមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទេ
1M
1N
អ្នកមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទេ
1N
1Q
អ្នកមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទេ
1Q
1R
អ្នកមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទេ
1R
1T
អ្នកមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទេ
1T
1U
អ្នកមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទេ
1U
1V
អ្នកមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទេ
1V
1W
អ្នកមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទេ
Send us a picture